0

Regulamin

Zwracamy się z uprzejma prośbą o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu, który to jest integralną częścią prowadzonej przez Nas platformy internetowej pod domeną:
"DAMITU" 

Warunkiem podjęcia z nami współpracy, której konsekwencją jest pozostanie Naszym Klientem, jest zaakceptowanie Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z treścią udostępnionego Regulaminu uprzejmie prośby o niekorzystanie z tej strony internetowej

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
 "DAMITU"

1. KIM  JESTEŚMY.

Serwis internetowy DAMITU Norbert Doberstein, to platforma internetowa skupiająca Twórców oraz Producentów z siedzibą w Chobieni ul. Górna 17, 59-305 Rudna, legitymująca się nr NIP 692 208 86 96, której właścicielem jest Norbert Doberstein;

2. NINIEJSZE  WARUNKI  OBOWIĄZUJĄ  POMIĘDZY

partnerem, osobą prywatną, sprzedającym towary / wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne, najczęściej zawierający motywy typowe dla kultury, w której powstał (rękodzieło) oraz producentami i sprzedawcami półfabrykatów, z których tworzone jest rękodzieło, a kupującym

3. POSTANOWIENIA  OGÓLNE:

a. definicje i ich znaczenie/interpretacja:
REGULAMIN – niniejszy dokument;
UMOWA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA – zawarta na podstawie Regulaminu w ramach Rejestracji Konta;
NAZWA FIRMY – prowadzona przez damitu.pl na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie damitu.pl;
ADMINISTRATOR – oznacza "DAMITU" z siedzibą w Chobienia ul. Górna 17, 59-305 Rudna
SERWIS - oznacza portal internetowy Administratora składający się między innymi ze strony internetowej www.damitu.pl , na który mogą się składać także inne Kanały Sprzedaży, w ramach którego Użytkownicy mogą zakładać Konta Użytkowników, zapoznawać się z Produktami Sprzedających oraz zawierać Umowy Sprzedaży ze Sprzedającymi;
REJESTRACJA – procedura zakładania konta
KONTO – (o ile partner będzie musiał takowe konto założyć) prowadzony dla Użytkownika portalu "DAMITU" pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu
UŻYTKOWNIK – podmiot/ partner, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Serwis na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
SPRZEDAJĄCY – użytkownik podejmujący działania zamierzające do zbycia lub zbywający towar w ramach Oferty;
PRODUKT – towar, rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w serwisie, stanowiący własność Producenta, wytworzony przez Producenta i sprzedawany za pośrednictwem Serwisu przez Producenta;
KUPUJĄCY – użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający towar w ramach Serwisu;
OFERTA – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu

4. CEL  I  SPOSÓB  KORZYSTANIA  ZE  STRONY  INTERNETOWEJ / SERWISU

a. niniejsze warunki określają podstawowe zasady korzystania ze strony internetowej oraz warunki świadczenia usług Sprzedawcy w tym zakresie;

b. do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

c. koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście

d. Administrator może porozumiewać się ze Sprzedającym, a Sprzedawca z Administratorem poprzez pocztę e-mail damitu@onet.pl  (od poniedziałku do piątku od godz. 9:00-17:00)

5. INFORMACJE  WSTĘPNE:

a. wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Administratorowi lub osobom trzecim, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach świadczonej przez niego usługi.

b. każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

c. na stronach Serwisu nie mogą być prezentowane linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Administratora usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. ZAWARCIE  UMOWY  OBSŁUGI  UŻYTKOWNIKA

a. Umowę Obsługi Użytkownika może zawrzeć z Administratorem osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zawierać Umowy Obsługi Użytkownika w zakresie w jakim umożliwiają to obowiązujące przepisy prawa;   
Danych zgodnych z wpisem w CEIDG 

b. Zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika następuje z chwilą przesłania Administratorowi formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Przesłanie formularza rejestracyjnego Administratorowi jest możliwe jedynie w wypadku gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały wypełnione, a brzmienie Regulaminu Serwisu zaakceptowane. Przesłanie formularza rejestracyjnego następuje przez kliknięcie odpowiedniego przycisku wyświetlanego wraz z formularzem rejestracyjnym udostępnionym na stronie Serwisu

c. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale muszą one być prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej w tym zakresie, na zasadzie art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi zawarcie Umowy Obsługi Użytkownika;

d. Zawierając Umowę Obsługi Użytkownika, Użytkownik oświadcza Administratorowi, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się:

do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami Regulaminu Serwisu i nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w tym w szczególności w taki sposób, by nie naruszyć uprawnień Administratora do Serwisu, ani składających się na niego elementów ani nie zakłócić funkcjonowania Serwisu;

do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta;

do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w Serwisie jakichkolwiek treści (w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów) naruszających prawo, Regulamin Serwisu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje (o ile będzie istniała możliwość publikowania treści w Serwisie) jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych;

do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży;

do zapewnienia, że podane przez niego dane (w tym w szczególności adres e-mail) są zgodne ze stanem rzeczywistym, a w razie zmiany tych danych do niezwłocznego powiadomienia Administratora o takiej zmianie celem ich aktualizacji;

do zapewnienia, że wszelkie oświadczenia złożone przez niego przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika będą prawdziwe przez cały okres jej obowiązywania;

do zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym praw osób trzecich;

do przekazywania w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym informacji dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności dotyczących dostarczenia produktu) ilekroć Regulamin Serwisu przewiduje przekazywanie takich informacji lub Administrator zwróci się do niego z takim zapytaniem;

e. Administrator jest uprawniony do przesyłania Użytkownikowi, na podane przez niego adresy e-mail, wiadomości e-mail związane z zawartą z nim Umową Obsługi Użytkownika lub z zawartymi przez niego Umowami Sprzedaży. ;

f. Administrator informuje Użytkownika, a Użytkownik przez zapoznanie się z Regulaminem Serwisu przyjmuje do wiadomości, że: Użytkownik stwierdzi, że przy zawarciu Umowy Obsługi Użytkownika, podał nieprawdziwe lub błędne dane powinien on niezwłocznie poprawić je korzystając z Konta Użytkownika, lub w sytuacji gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, powiadomić o tym Administratora, który w takim wypadku dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości (w takim wypadku korekta danych zostanie dokonana po ich wyjaśnieniu);

7. PRZEDMIOT  UMOWY

Na podstawie Umowy Obsługi Użytkownika Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość zawierania Umów Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Serwisu;

8. KORZYSTANIE  Z  SERWISU

Użytkownik może zawierać, za pomocą Konta Użytkownika ( pomoc jak kupować -  https://damitu.pl/jak-kupowac ), Umowy Sprzedaży ze Sprzedającymi dotyczące wybranych przez Użytkownika Produktu lub Produktów.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

a. drugą stroną Umowy Sprzedaży jest Sprzedający;

b. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży;

c. Jeżeli w związku z Umową Sprzedaży (w tym w szczególności w związku z odstąpieniem od niej lub realizacją uprawnień związanych z wadliwością Produktu) Użytkownik otrzyma zwrot jakiejkolwiek kwoty od Sprzedającego będzie on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora (z uwagi na fakt, że Administrator może, we współpracy ze Sprzedającym, uczestniczyć w procesie dokonywania rozliczeń).

d. Jeżeli Administrator będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika w związku z Umową Sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

e. W działaniu Serwisu mogą występować przerwy spowodowane awariami technicznymi lub pracami modernizacyjnymi. Administrator dołoży starań, aby przerwy w działaniu Serwisu trwały możliwie jak najkrócej.

f. Użytkownikowi przysługuje prawo zawieszenia konta.

g. Zawieszenie konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Administratora lub na czas nieokreślony. W czasie zawieszenia konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży produktów, składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży. Zawieszenie konta Sprzedawcy może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert sprzedaży środków z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba, że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Administratora. Administrator odwiesza konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

h. Administrator w przypadku zawieszenia konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę obsługi Użytkownika z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Za okres zawieszenia konta Administrator zachowuje uprawnienie do otrzymania wszelkich należności przewidzianych przez niniejszy regulamin.

9. WARUNKI  KORZYSTANIA  Z  KONTA  SPRZEDAWCY  ORAZ  WYSTAWIANIA  PRODUKTÓW

a. Korzystanie z Konta Sprzedawcy możliwe jest po założeniu standardowego konta;

b. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy (Sklepu) konieczne jest dodatkowo założenie Sklepu poprzez zalogowanie się na swoje konto (pomoc jak sprzedawać - https://damitu.pl/jak-sprzedawac );

c. Sklep zostanie przekazany do moderacji administratora i będzie aktywny po pozytywnej weryfikacji;

d. Głównymi wymogami są : 

- podanie danych zgodnych z wpisem w CEDIG

- produkty-  rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Usługobiorca

- wysoka jakość oferowanych produktów oraz ukazanie ich z jak najlepszej strony, poprzez odpowiednie wykonanie zdjęć z bardzo dobrą jakością ( więcej informacji w "Jak sprzedawać  - pomoc "                 https://damitu.pl/jak-sprzedawac    ( jeśli sklep nie zostanie aktywowany w przeciągu kilku dni może to oznaczać, że nie zostały spełnione wymogi) 

e. Usługodawca może odmówić aktywacji Sklepu. W takim wypadku Sprzedawca może ponowić prośbę o aktywację Sklepu po wcześniejszym zastosowaniu się do wytycznych Usługodawcy;
Brak zastosowania się do wytycznych oznacza, że zgłoszony sklep zostanie dezaktywowane po miesiącu od otrzymania zgłoszenia. Nie blokuje to jednak możliwości do ponownego zgłoszenia sklepu.

f. Po akceptacji sklepu przez Usługodawcę, przed wystawieniem produktu/ów na sprzedaż Sprzedawca zobowiązany jest zdefiniować metody płatności i formy wysyłki;

g. Sprzedawca wystawiający ofertę produktu obowiązany jest zamieszczać w Serwisie jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Oferta Produktu, (jej przedmiot i opis) nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich;

h. Sprzedawca obowiązany jest oferować Produkt nowy i dostępny oraz podać rzeczywistą cenę Produktu (w oparciu o cennik i szablony). Nie można oferować produktu/ów z realizacją na indywidualne zamówienie. 

i. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu;

j. Sprzedawca obowiązany jest do przestrzegania zakazu wszelkiego kontaktu z Kupującym poza Serwisem Damitu w celu np. sfinalizowania sprzedaży oferowanych produktów na serwisie Damitu. Również do umieszczania w opisie oraz wysyłania wiadomości z treścią o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Damitu, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów. Oraz publikowania zdjęć oferowanych produktów na Damitu z logo innej firmy.


k. Sprzedawca oferujący dany produkt na sprzedaż w Damitu.pl  może również oferować go na innych portalach sprzedażowych

10. PRAWA  AUTORSKIE

a. Sprzedawca z chwilą wystawienia oferty sprzedaży produktu w celu sprzedaży na Serwisie Damitu, wyraża Usługodawcy zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i opisu produktu w celach reklamowych Usługodawcy na stronie internetowej damitu.pl oraz na kontach Usługodawcy w serwisach społecznościowych, w tym w szczególności: Facebook, Instagram11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

a. Administrator jest uprawniony ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności do umożliwiania korzystania z dodatkowych funkcji;

b. w najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z nieodpłatnością umowy obsługi Użytkownika, odpowiedzialność Administratora za niemożność zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży oraz za utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jest szkodą na osobie.

c. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży, wobec czego nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron umowy sprzedaży;

d. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu Serwisu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Użytkownika. Jeżeli, w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Sprzedającego), lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Użytkownik będzie zobowiązany do jej zwrotu Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.

12. ROZWIĄZANIE  UMOWY  PRZEZ  UŻYTKOWNIKA

a. Umowa korzystania z serwisu może być rozwiązana przez każdą z jej stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia;

b. W wypadku naruszania przez Użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, regulaminu serwisu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, w szczególności poprzez wykorzystanie konta w serwisie do zawierania umów poza serwisem, w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami oferty produktu, a także poprzez zamieszczanie treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza serwisem internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec serwisu internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów lub w wypadku gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Użytkownika było nieprawdziwe lub wprowadzało w błąd, Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy obsługi użytkownika w trybie natychmiastowym. Jeśli z tego powodu Administrator poniósłby jakąkolwiek szkodę, uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych od Użytkownika;
c. W wypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń wobec Użytkownika dopuszczenia się przez niego w/w naruszeń Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia weryfikacji konta Użytkownika i wezwania do zaprzestania dalszych naruszeń. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do usunięcia naruszeń lub zaniechania dalszych działań naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, umowa obsługi Użytkownika zostaje uznana za rozwiązaną.
d. W przypadku gdy po stronie Użytkownika powstanie zaległość z tytułu należnych Administratorowi opłat na podstawie niniejszej umowy, Administrator wzywa drogą elektroniczną lub tradycyjną do uiszczenia należności oraz zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez niego terminu do zapłaty. 3 dni po upływie wyznaczonego terminu do zapłaty zostaje zawieszone konto Użytkownika do momentu uregulowania należnej zaległości;
e. W wypadku naruszania przez Administratora prawa, regulaminu serwisu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy obsługi użytkownika w trybie natychmiastowym;

f. Rozwiązanie umowy obsługi użytkownika pozostaje bez wpływu na zawarte umowy sprzedaży i wynikające z nich rozliczenia;

g. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy obsługi użytkownika lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane drugiej stronie, pod rygorem nieważności - na piśmie lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych:
dla Administratora Serwisu w razie pisemnego oświadczenia na adres „Damitu” Norbert Doberstein Chobienia ul Górna 17, 59-305 Rudna, lub na adres e-mail damitu@onet.pl , dla użytkownika na podany adres do doręczeń podany przez niego przy zawarciu Umowy korzystania z serwisu;


13. OPŁATY  I  PROWIZJE

a. Korzystanie z serwisu przez Użytkowników działających w charakterze kupujących jest bezpłatne.

b. Korzystanie z serwisu przez Użytkowników działających w charakterze sprzedających jest bezpłatne.

c. Od 01 września 2019 roku naliczana jest prowizja od zawartych Umów sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym i wynosi 13% + 23% VAT (ceny końcowej, tj. ustalonej ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar, prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy).  
(przykład: jeśli sprzeda się towar o wartości 10zł to od tej kwoty zostanie naliczona prowizja 1,30 i do tej prowizji zostanie naliczony VAT 0,30, łącznie będzie to 1,60)

Prowizja nie jest doliczana do ceny Produktu (prowizja obciąża Sprzedawcę).

 d. Sprzedawca obowiązany do zapłaty prowizji, otrzymuje od Usługodawcy Fakturę.

e. Prowizja jest rozliczana w okresach miesięcznych – wysokość należnej prowizji za dany miesiąc rozliczeniowy ustalana jest każdego ostatniego dnia następnego miesiąca.

f. Rachunek taki należy uregulować przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze w terminie wymagalności to jest do 14-stego każdego miesiąca kalendarzowego po jego wystawieniu.

g. Sprzedawca jest uprawniony do ubiegania się o zwrot prowizji w przypadku nie dojścia do skutku Umowy Sprzedaży z winy Kupującego. W takim wypadku Sprzedawca obowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą w terminie 28 dni od dnia zawarcia transakcji. Po otrzymaniu takiej wiadomości zostaje wysłanie potwierdzenie o anulowaniu lub odmowie anulowania faktury. Po tym okresie w przypadku braku kontaktu zostanie wystawiona faktura, którą należy uregulować w ciągu 14 dni.  Nieuzasadnione (mimo faktycznej zapłaty ceny przez Kupującego) domaganie się zwrotu naliczonej prowizji stanowi naruszenie Regulaminu.

13.1 Serwis może w dowolnym momencie zmienić wysokość ogólnych opłat w cenniku. O ogólnych zmianach w cenniku użytkownicy są każdorazowo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zastosowaniem.

13.2 Wszystkie podane opłaty są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy;

13.3 Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami transakcji (w szczególności opłatami za opcje dodatkowe i opłatami za dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej oraz prowizjami od sprzedaży);

13.4 . Brak uregulowania należności 3 dni po upływie wyznaczonego terminu do zapłaty skutkuje zawieszeniem konta Użytkownika do momentu uregulowania należnej zaległości;


14. ROZLICZENIA

Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego konta;

15. ZMIANY  W  WYSOKOŚCI  OPŁAT  I  PROWIZJI

DAMITU zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.

16. REKLAMACJE:

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mail: reklamacje@damitu.pl lub pisemnie na adres Administratora i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących Serwisu.

16.1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.;

16.2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: damitu@onet.pl 

16.3. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym i przesyłane do wiadomości Administratora na adres e-mail damitu@onet.pl . Zaniechanie przesłania takiej reklamacji do Administratora pozostaje bez wpływu na jej skuteczność.

16.4. Damitu jako Administrator NIE JEST sprzedawcą przedmiotów i usług oferowanych w portalu, zatem w przypadku reklamacji Towarów lub Usług Kupujący zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu za Sprzedającym.
Każdy sprzedający ma obowiązek w swoim sklepie udostępnić zasady reklamacji i zwrotów towarów i usług przez niego oferowanych.

17. ZWROTY I WYMIANA

17.1. W chwili odbioru produktu Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się ze Sprzedającym. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę w formie spisanego przez kuriera protokołu szkody;

17.2. Z towaru zakupionego na naszym Serwisie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Przed wysyłką zwrotną produktu klient jest zobowiązany skontaktować się ze sprzedającym w celu uzgodnienia warunków zwrotu towaru. Sprzedający ma również obowiązek poinformować Administratora wysyłając wiadomość na adres e-mail damitu@onet.pl 

17.3. Odesłany towar musi być oryginalnie zapakowana bez naruszeń taśmy firmowej, nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany);

17.4. Musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczony towar. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów oraz pisemne oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i proponowanej formie rozliczenia;


18. PRAWA  AUTORSKIE  I  UDOSTĘPNIANIE  DANYCH  OSOBOWYCH.

18.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

18.2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


18.3. Wykonanie Umowy Obsługi Użytkownika wymaga przekazania danych Użytkownika, który zawarł Umowę Sprzedaży, drugiej stronie Umowy Sprzedaży oraz Firmie Kurierskiej. Dane te są przekazywane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wykonania Umowy Sprzedaży przez jej strony. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W sytuacji dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z Umowy Obsługi Użytkownika lub Umowy Obsługi Sprzedającego, dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane także podmiotom lub organom uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń; w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego ich dochodzenia. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.

18.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

18.5. Pliki cookies. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania sposobu korzystania z Serwisu, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.
Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator informuje jednak, że wyłączenie obsługi cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z Serwisu.

18.6. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

18.7.  Serwis Damitu zastrzega sobie prawo upubliczniania zamieszczonych przez Użytkowników materiałów, w tym zdjęć, opisów produktów i opinii na platformie Damitu.pl 


18,8, Użytkownik umieszczając materiały na stronach Damitu.pl wyraża zgodę na ich dowolne wykorzystanie przez Damitu.pl - m.in. na ich publikację w serwisach powiązanych z Damitu.pl oraz w mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach marketingowych i informacyjnych. Także po zakończeniu współpracy z Użytkownikiem lub po zablokowaniu lub usunięciu jego konta na platformie Damitu.pl  wykorzystane materiały mogą nadal być publikowane w celu wcześniejszej udostępnionej reklamy produktów Użytkownika.

19. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:

19.1. Umowy zawierane poprzez Damitu.pl zawierane są w języku polskim

19.2. Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu;

19.3. Nasz sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia;

19.4. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku;

19.5. Ilekroć w Regulaminie Serwisu lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu Serwisu) na adres e-mail Administratora wskazany w Regulaminie Serwisu, a w braku takiego adresu w odpowiednim miejscu w Serwisie, a w braku takiego adresu na adres damitu@onet.pl 
19.6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

19.7. Administrator przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza jest Rękodzieło "DAMITU" na Szlaku Łęgów Odrzańskich Marta Doberstein z siedzibą w Chobieni, przy ul. Górnej 17, 59-305, NIP: 6922019502, e-mail: administrator@damitu.pl, nr tel. +48 783-004-357. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.